skylanders

Пословање

Акт о оснивању Статут позоришта 2022 Статут позоришта 2017 ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОЗОРИШТЕ ПУЖ Одлука о именовању лица за заштиту података о личности Одлука о именовању лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022 годину План јавних набавки за 2022 годину Правила заштите од пожара Правилник о организацији и систематизацији послова Правилник о понашању запослених Правилник о управљању сукобом интереса у Позоришту Пуж Правилник о спровођењу поступака јавних набавки Пословник о раду управног одбора и радних тела управног одбора Правилник о буџетском рачуноводству Правилник о условима и начину коришћења службеног возила Правилник о безбедности и здрављу на раду Правилник о безбедности ИКТ Правилник о канцеларијском и архивском пословању Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Финансијски план прихода и расхода за 2022 годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 1 за 2022.годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 2 за 2022.годину Завршни рачун за 2021 годину Табела ЦЛ јун 2022 Табела ЦЛ јул 2022 Табела ЦЛ август 2022 Табела ЦЛ септембар 2022 Табела ЦЛ октобар 2022
🐌