skylanders

Пословање

Акт о оснивању Статут позоришта 2022 Статут позоришта 2017 ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОЗОРИШТЕ ПУЖ Правилник о условима и начину продаје позоришних улазница у Позоришту Пуж План и програм рада за период јануар-март 2024 План јавних набавки за 2024.годину План и програм рада односно пословања Позоришта Пуж 2023 План рада за 2023 годину Одлука о именовању лица за заштиту података о личности Одлука о именовању лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Одлука о измени и допуни Пословника о раду Управног одбора План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Позоришту Пуж Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде приципа родне равноправности Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Позориште Пуж 2023 Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2023 Финансијски план прихода и расхода за 2023 годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 1 2023 Финансијски план јануар-март 2024 Пословник о раду Надзорног одбора Позоришта Пуж Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза у Позоришту Пуж План рада за 2022.годину Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022 годину План јавних набавки за 2022 годину Правила заштите од пожара Правилник о организацији и систематизацији послова 2023 Правилник о организацији и систематизацији послова 2022 Правилник о понашању запослених Правилник о управљању сукобом интереса у Позоришту Пуж Правилник о спровођењу поступака јавних набавки Пословник о раду управног одбора и радних тела управног одбора Правилник о буџетском рачуноводству Правилник о условима и начину коришћења службеног возила Правилник о безбедности и здрављу на раду Правилник о безбедности ИКТ Правилник о канцеларијском и архивском пословању Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту Пуж 2023 Финансијски план прихода и расхода за 2022 годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 1 за 2022.годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 2 за 2022.годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 2 2023 Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 3 2023 Завршни рачун за 2021 годину Завршни рачун за 2022 годину Табела ЦЛ јун 2022 Табела ЦЛ јул 2022 Табела ЦЛ август 2022 Табела ЦЛ септембар 2022 Табела ЦЛ октобар 2022 Табела ЦЛ новембар 2022 Табела ЦЛ децембар 2022 Табела ЦЛ јануар 2023 Табела ЦЛ фебруар 2023 Табела ЦЛ март 2023 Табела ЦЛ април 2023 Табела ЦЛ maj 2023 Табела ЦЛ јун 2023 Табела ЦЛ јул 2023 Табела ЦЛ август 2023 Табела Ц септембар 2023 Табела Ц октобар 2023 Табела Ц децембар 2023 Табела Ц јануар 2024 Финансијски план јануар-март 2024 Informator o radu ( 6.II.2023) Информатор о раду 09.02.2024
🐌