skylanders

Пословање

Акт о оснивању Статут позоришта 2022 Статут позоришта 2017 ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОЗОРИШТЕ ПУЖ План рада за 2023 годину Одлука о именовању лица за заштиту података о личности Одлука о именовању лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Одлука о измени и допуни Пословника о раду Управног одбора План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Позоришту Пуж Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде приципа родне равноправности Финансијски план прихода и расхода за 2023 годину Пословник о раду Надзорног одбора Позоришта Пуж Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза у Позоришту Пуж План рада за 2022.годину Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022 годину План јавних набавки за 2022 годину Правила заштите од пожара Правилник о организацији и систематизацији послова 2023 Правилник о организацији и систематизацији послова 2022 Правилник о понашању запослених Правилник о управљању сукобом интереса у Позоришту Пуж Правилник о спровођењу поступака јавних набавки Пословник о раду управног одбора и радних тела управног одбора Правилник о буџетском рачуноводству Правилник о условима и начину коришћења службеног возила Правилник о безбедности и здрављу на раду Правилник о безбедности ИКТ Правилник о канцеларијском и архивском пословању Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Финансијски план прихода и расхода за 2022 годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 1 за 2022.годину Финансијски план прихода и расхода Ребаланс 2 за 2022.годину Завршни рачун за 2021 годину Завршни рачун за 2022 годину Табела ЦЛ јун 2022 Табела ЦЛ јул 2022 Табела ЦЛ август 2022 Табела ЦЛ септембар 2022 Табела ЦЛ октобар 2022 Табела ЦЛ новембар 2022 Табела ЦЛ децембар 2022 Табела ЦЛ јануар 2023 Табела ЦЛ фебруар 2023 Табела ЦЛ март 2023 Табела ЦЛ април 2023 Informator o radu ( 6.II.2023)
🐌